Sàn gỗ là một loại sản phẩm tinh túy được đúc kết từ nhiều