Trên thương trường cạnh tranh kịch liệt ngày nay, người kinh doanh nếu muốn