Tuy nhiên, sau khi Lý Hồng Chương thống lĩnh quân Hoài ông ta lại