Người xưa có câu: “Muôn được người khác tip tưởng, bạn cần tin tưởng