Lời tuyên bố nhiệm vụ nhẹ nhàng này làm người đàn bà sững lại