Vâng, tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì liên quan đến đánh